Algemene Voorwaarden - versie 1.0.0

Versie
1.0.0
Gepubliceerd op
2013-09-23
Treed in werking op
2013-09-23

Door het bezoeken van de website enelogic.com of subdomeinen hiervan en / of je akkoord tijdens een registratieproces of bestelling aanvaard je (de Klant) de volgende Voorwaarden van Enelogic.

Definities

Onze Algemene Voorwaarden maken gebruik van de volgende definities, de definities worden in zowel enkelvoud als meervoud gebruikt.

 • Klant: Elke natuurlijke of rechtspersoon welke inloggegevens voor het energieplatform ontvangt of het energieplatform bezoekt.
 • Dienst: De diensten die Enelogic aanbiedt via het energieplatform. Deze diensten bestaan onder meer uit het geven van inzicht in energieverbruik en hierop afgestemde bespaaradviezen.
 • Enelogic: Dat zijn wij, ingeschreven onder KvK nummer 20149820.
 • Energieplatform: Is de de plaats waar de diensten van Enelogic worden geleverd. Dit gebeurt via de website enelogic.com of subdomeinen hiervan.
 • Bespaarpartners: Zijn bedrijven welke energie besparende diensten of producten leveren via het energieplatform van Enelogic.

Algemeen

 • Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle rechtshandelingen tussen Enelogic en de klant.
 • Het energieplatform wordt in licentie gegeven aan de klant, uitdrukkelijk niet verkocht door Enelogic, uitsluitend voor gebruik onder de voorwaarden van deze licentie.
 • Deze voorwaarden kunnen op elk moment worden aangepast, zonder enige melding.
 • Eventuele voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk door Enelogic van de hand gewezen.
 • Indien enig onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard, blijven overige voorwaarden volledig van kracht.

Dienst en toegestaan gebruik

 • Enelogic biedt een energieplatform aan waar de klant bijvoorbeeld inzicht kan krijgen in zijn energieverbruik en energie besparende adviezen kan krijgen.
 • Enelogic heeft het energieplatform met een zo'n groot mogelijk zorg samengesteld, maar kan de juistheid niet garanderen. Met name kunnen we niet garanderen dat de informatie op het energieplatform volledig, juist, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder ook de informatie van de Klanten wordt bedoeld. Dat het energieplatform vlekkeloos zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten. Dat derden niet het energieplatform van Enelogic onrechtmatig zullen gebruiken.
 • De klant is ermee bekend en stemt ermee in dat het niet is toegestaan en dat de klant anderen niet in staat zal stellen om het energieplatform of enige dienst door Enelogic geboden of enig deel daarvan te kopiëren, te decompliceren, van ontwerp te herleiden, te ontmantelen, te wijzigen of te decoderen of aan te passen, om te trachten de broncode te herleiden van of afgeleide werken te creëren op basis van het energieplatform.
 • Het is niet toegestaan het energieplatform te (doen) verhuren, te (doen) leasen, te verkopen, te herdistribueren of in sublicentie te geven.
 • De klant garandeert dat alle verstrekte gegevens juist en actueel zijn en dat deze alleen voor zichzelf gebruikt worden.
 • De klant is ermee bekend en stemt ermee in dat geen enkele mondelinge of schriftelijke informatie of kennisgeving van Enelogic een garantie kan inhouden.

Uitlezingsvoorwaarden slimme meter

 • De klant is ermee bekend en stemt ermee in, dat Enelogic ook historische data probeert op te halen uit de slimme meter. Afhankelijk van de opgegeven installatiedatum kan Enelogic maximaal 13 maandstanden, 40 dagstanden en 10 dagstanden met kwartierwaarden terugvragen.
 • In geval van verhuizing naar een gebouw met slimme meter, mag de installatiedatum niet voor het moment dat de klant eigenaar is geworden liggen. Daarnaast is de klant verplicht bij de verhuizing naar een ander gebouw zijn slimme meter uitlezing voor de overdracht op te zeggen.
 • De klant is ermee bekend en stemt ermee in, dat Enelogic zijn slimme meter uitleest voor onbepaalde duur.
 • De klant kan de uitlezing van zijn slimme meter op elk moment stopzetten via post, mail of telefonisch. Enelogic zet de uitlezing dan binnen 2 weken uit.
 • De klant is ermee bekend en stemt ermee in, dat Enelogic de slimme meter- en gebruiksdata opslaat, verzamelt, verwerkt en gebruikt om persoonlijke bespaaradviezen te geven. Deze persoonlijke informatie wordt niet gedeeld met derden zonder toestemming van de klant.
 • De klant is ermee bekend en stemt ermee in, dat zijn slimme meter data geanonimiseerd wordt en wordt gebruikt voor marketing en andere doeleinden door Enelogic.
 • De klant is ermee bekend en stemt ermee in, dat Enelogic niet kan garanderen dat de slimme meter data volledig, juist, geschikt en/of actueel is. Ook kan Enelogic op elke moment, zonder enige melding stoppen met de uitlezing van jouw slimme meter.

Toestemming tot gebruik gegevens

 • De klant is ermee bekend en stemt ermee in dat Enelogic (energie)data, foutcodes, gebruiksinformatie en andere diagnostische informatie gebruikt om het energieplatform verder te verbeteren. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden.
 • De klant is ermee bekend en stemt ermee in dat Enelogic de (energie)data, foutcodes, gebruiksinformatie en andere diagnostische informatie opslaat, verzamelt, verwerkt en gebruikt om persoonlijke adviezen te geven op het energieplatform. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden zonder toestemming van de klant.
 • Enelogic verstrekt pas informatie aan derden na uitdrukkelijke toestemming van de klant (bijvoorbeeld voor offerteaanvragen, of andere aankopen bij bespaarpartners).
 • Verder informatie over gebruiksgegevens zijn te vinden in ons privacybeleid.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het energieplatform zijn uitsluitend van Enelogic en/of haar licentiegevers. Met uitzondering van het materiaal wat de klanten op de website hebben geplaatst en welke informatie voldoet aan deze voorwaarden.
 • De klant is ermee bekend en stemt ermee in dat het niet is toegestaan om het energieplatform of enige inhoud ervan aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke manier dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.
 • De klant is ermee bekend en stemt ermee in dat het verboden is om informatie te plaatsen op het energieplatform welke inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De klant vrijwaart Enelogic volledig voor mogelijke claims van derden veroorzaakt op enige manier door het plaatsen van deze informatie.

Uitsluiting

 • De klant is ermee bekend en stemt ermee in dat Enelogic op elk moment zijn account (tijdelijk) kan blokkeren of volledig opheffen. Zonder dat Enelogic verplicht is om reeds betaalde diensten terug te betalen. Dit kan bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot worden veroorzaakt door het niet naleven van de voorwaarden, het inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten (van derden) of als de klant in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Geschillen

 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Middelburg.


v1.0 Eede, 23-09-2013

Versies: