Blog

Laatste ontwikkelingen en Enelogic P1 omruil actie ๐Ÿ› 

The beach is our office ๐Ÿ–๏ธ, omruilactie van de Enelogic P1 โœ… en deelname aan Green Quest als รฉรฉn van de duurzaamste doeners van Nederland ๐ŸŽ–


The beach is our office ๐Ÿ–๏ธ

Nu dat de temperaturen snel oplopen en het zonnetje steeds feller begint te branden, waarderen we onze werkplek vlak naast het strand des te meer. Adembenemende stranden en landschappen zijn zeker gegronde redenen om de mooiste provincie van Nederland eens te bezoeken. ๐Ÿ˜Ž

Nu dat het zonnetje duidelijk aanwezig is, vroegen wij ons af hoe de zonnepanelen tot nu toe gescoord hebben ten opzichte van begin vorig jaar.

Gemiddelde opbrengst zonnepanelen gedurende het eerste half jaar van 2018 en 2019

In de bovenstaande vergelijking is het duidelijk zichtbaar dat de gemiddelde productie van de zonnepanelen in het begin van dit jaar erg positief is. Laten we hopen dat deze trend zich gedurende het jaar blijft doorzetten. ๐Ÿ‘Š


Je oude Enelogic P1 ๐Ÿ› 

Weet je niet wat een Enelogic P1 is en herken je het bovenstaande product ook niet?

Dan mag je verder scrollen naar het volgende artikel :)

Wie:

Elke actieve gebruiker met een actieve Enelogic P1 (dus geen Youless).

Wat:

Binnenkort krijg je een persoonlijke notificatie omtrent de Enelogic P1 en een mooie aanbieding om deze te vervangen.

Wanneer:

Over ongeveer een maand start deze actie.

Waarom:

Omdat de netbeheerders het voor ons niet mogelijk maken om ondersteuning te blijven bieden voor de nieuwe slimme meters waardoor de Enelogic P1 niet meer optimaal kan functioneren. Met de Youless daarentegen kunnen we jullie een langere levensduur garanderen.


Met wat meer details:

Ondertussen is de Enelogic P1 al sinds 2013 in de markt. Echter doordat er de laatste jaren nieuwere varianten van de slimme meters worden geรฏnstalleerd, zijn we genoodzaakt om zoveel mogelijk Enelogic P1's uit de markt te halen omdat deze hier niet goed mee werken. De problemen die zich voordoen worden steeds gecompliceerder, unieker en grootschaliger. Aangezien we jouw ervaring op ons platform zo goed mogelijk willen houden, moesten we actie ondernemen.

Sinds begin 2017 is de verkoop van de Enelogic P1 stopgezet en om die reden hebben wij er dan ook voor gekozen om in begin 2020 te stoppen met de ondersteuning voor de Enelogic P1. Zodoende kunnen we je een optimale ervaring op ons platform blijven bieden. Aangezien jullie de early adopters zijn van dit product, willen we jullie daar maar al te graag voor bedanken middels een leuke actie, maar meer hierover in het persoonlijk berichtje wat jullie binnenkort ontvangen.

โš ๏ธ Let op: Deze actie betreft de Enelogic P1 en dus niet de Youless.


Deelname duurzaamste doeners van Nederland ๐ŸŽ–

Zoals jullie misschien al op onze kanalen hebben zien verschijnen, is onze zusteronderneming EANTE genomineerd voor de Green Quest als รฉรฉn van de duurzaamste doeners van Nederland door BNR Nieuwsradio. EANTE is genomineerd met de Nul op de Meter propositie waarin ons energieplatform een cruciale rol speelt. Middels ons platform, kan EANTE de bewoners inzicht geven in hun energiehuishouding en technieken waardoor hun de eerste stap richting een bewuste levenswijze kunnen zetten. Uiteindelijk valt of staat het success van de energietransitie bij de mate van deelname van de mensen zelf.

Deel je ook deze missie? Dan zouden we het enorm waarderen als je op ons zou stemmen zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen inspireren door EANTE te selecteren in de lijst met duurzaamste doeners van Nederland.


Message to our international users ๐ŸŒ

The beach is our office ๐Ÿ–๏ธ

Now that the temperatures are increasing and the sun is continuously shining brighter, we truly adore that our office is located next to the beach. Breathtaking beaches and landscapes characterize our region and therefore our province is definitely worth a visit. ๐Ÿ˜Ž

Since the sun is clearly present these days, we started wondering what this entails for the outcomes of the solar panels and how this compares to the results obtained last year.

Average production of the solar panels during the first half year of 2018 and 2019.

We will end support for the Enelogic P1

Meanwhile the Enelogic P1 has been on the market from 2013 onwards. However since newer versions of the smart meters have been installed in the last couple of years, our Enelogic P1 is no longer compatible. As a result, we can no longer provide support for the Enelogic P1.

Due to the fact that the Enelogic P1 is no longer for sale since the beginning of 2017, we decided to stop providing support for the Enelogic P1 from the beginning of 2020 onwards. Since the people who have an Enelogic P1 are the early adopters of our product, we want to thank them by offering them a nice deal. This will be mentioned in the personal notification that they will receive. As a result, we can continue with providing our customers with the best possible experience on our energy platform.

Most sustainable companies in the Netherlands๐ŸŽ–

As you probably have seen on our (social media) channels, our subsidiary company EANTE is nominated as one of the most sustainable companies in the Netherlands by BNR (Dutch radiostation). EANTE is nominated with a proposition for Zero Energy buildings in which our energy platform plays a crucial role. By using our platform, the residents gain insight in their energy consumption and the techniques that are being used inside their new homes. Due to this, the first step towards a sustainable lifestyle had been made. In the end, the success of the energy transition truly depends on the participation and dedication of the people themselves.

Do you share our mission? Then please do vote for us and help as inspire as many people as possible by selecting EANTE in the list.


Bedankt voor het lezen en natuurlijk bedankt voor het gebruiken van Enelogic!

Met vriendelijke groeten,
Mark, Sharon & Wesley van Team Enelogic

comments powered by Disqus